Dostęp do repozytoriów oferujących "niestabilne" wersje programów (Unstable Repositories)

From Manjaro Linux
Jump to: navigation, search

Ogólnie

Warning: Używanie oprogramowania pochodzącego z gałęzi niestabilnej może spowodować awarię Twojego systemu. Ta gałąź winna być użytkowana wyłącznie przez najbardziej doświadczonych użytkowników i testerów Manjaro. Jeśli potrzebujesz używać nowszych wersji programów od tych, które są dostępne w gałęzi stabilnej, a nie jesteś bardzo doświadczonym użytkownikiem, zainteresuj się gałęzią testową, opisaną w Dostęp do repozytoriów oferujących testowe wersje programów (Testing Repositories); pamiętaj też, że prędzej, czy później programy w tych wersjach, ale przetestowane, znajdą się w repozytoriach stabilnych.

Jedną z wielu cech Manjaro, jako dystrybucji bazującej na Arch Linux, jest fakt posiadania własnych repozytoriów. Robimy tak, by zapewnić lepszą stabilność i niezawodność. Aktualnie Manjaro używa trzech rodzajów repozytoriów:


  • Unstable repositories. Po polsku, często repozytoria "unstable" określane są dosłownie, jako "niestabilne". Te repozytoria są używane dla pakietów, o których wiadomo lub które są podejrzewane o niestabilność lub niekompatybilność z systemem. Pakiety te są przeglądane przez naszych deweloperów i wprowadzane są w nich poprawki zanim trafią do repozytoriów testowych (testing repositories.) Niemniej jednak, to właśnie tutaj mieszczą się najnowsze wersje pakietów przeznaczonych do naszego systemu. Nie jest wykluczone korzystanie z repozytoriów "niestabilnych", jednakże na takie rozwiązanie powinni się decydować wyłącznie najbardziej doświadczeni użytkownicy, którzy są świadomi tego co robią oraz konsekwencji, jakie może powodować użytkowanie tego typu oprogramowania. Trzeba również pamiętać, że używanie repozytoriów niestabilnych może doprowadzić do uszkodzenia systemu!


  • Testing repositories: Po polsku określane są "repozytoriami testowymi". W repozytoriach tego typu dostępne są paczki, które przeszły przez "stan niestabilności" w repozytoriach niestabilnych, często uzupełnione zostały poprawkami zapewniającymi stabilność bądź kompatybilność z naszym systemem. Oprogramowanie umieszczone tutaj jest przedmiotem dalszych testów prowadzonych przez deweloperów oraz testerów oprogramowania w celu wykluczenia błędów przed przeznaczeniem ich do korzystania przez zwykłych użytkowników, po przeniesieniu tak poprawionych i przetestowanych programów do repozytorium stabilnego. Możliwe jest korzystanie z oprogramowania udostępnianego w repozytoriach testowych, jednakże przeznaczone jest ono głównie dla testerów naszego oprogramowania. Nie zalecamy korzystania z tego repozytorium przez osoby, które nie są dobrze obeznane z systemem i nie potrafią sobie radzić w sytuacjach kryzysowych.


  • Stable repositories: To repozytoria stabilne, oferujące przetestowane i poprawione oprogramowanie, które przeznaczone jest do powszechnego użytku.


Konsekwencją przyjęcia takiego modelu jest fakt, że w repozytorium stabilnym Manjaro określone wersje oprogramowania pojawia się nieco później niż w Arch Linux. Robimy tak, by dostarczyć jak najlepiej przetestowane i poprawione oprogramowanie. Świadomi użytkownicy mogą jednak zdecydować się na korzystanie z repozytorium testowego na stałe.


Dostęp do repozytoriów niestabilnych

Udostępnienie systemowi repozytoriów niestabilnych (sposób 1 - zalecany)

Za pomocą polecenia pacman-mirrors w łatwy sposób możemy zmieniać dostęp do udostępnianych systemowi repozytoriów. W celu zmiany używanej gałęzi repozytoriów na testową, wydaj w terminalu (konsoli) następujące polecenie:

sudo pacman-mirrors -g -b unstable

Przełącznik -b umożliwia zmianę repozytorium, z którego korzystać ma system; po nim wpisujemy nazwę gałęzi - w powyższym przykładzie "unstable" - repozytorium testowe. Użycie przełącznika -g jest konieczne, aby przebudowana została lista dostępnych serwerów lustrzanych oraz jej posortowanie według najkrótszego czasu dostępu.

Po dokonaniu tej operacji, możliwe jest zsynchronizowanie bazy programów z repozytoriami niestabilnymi oraz aktualizacja systemu. Możesz to zrobić jednym poleceniem, wpisując w terminalu (konsoli):

sudo pacman -Syyu


Udostępnianie systemowi repozytoriów niestabilnych (sposób 2)

Otwórz do edycji w preferowanym przez Ciebie edytorze tekstu plik konfiguracyjny pacmana, zawierający listę dostępnych serwerów lustrzanych. Zrobisz to w sposób następujący:

sudo [edytor tekstu] /etc/pacman-mirrors.conf


Oczywiście możesz zamiast wywoływania polecenia w terminalu (konsoli), jak to pokazano w powyższym przykładzie, wywołać edytor z prawami administratora poprzez polecenia gksudo, czy kdesu. Preferując edycję plików konfiguracyjnych w trybie tekstowym, poniżej pokazujemy polecenie umożliwiające otwarcie do edycji wyżej wymienionego pliku w edytorze nano.

sudo nano /etc/pacman-mirrors.conf

Teraz musisz zmienić nazwę gałęzi ("branch") na pożądaną przez Ciebie. W poniższych przykładach wyszczególniliśmy kolorem zielonym zmiany, jakie należy dokonać, by udostępnić repozytoria niestabilne. W treści pliku pacman-mirrors.conf odszukajcie linijkę rozpoczynającą się od:

## Branch Pacman should use (stable, testing, unstable)
Branch=<font color=stable

i zamieńcie słowo "stable" na "testing", tak by zmiana przybrała postać:

## Branch Pacman should use (stable, testing, unstable)
Branch=unstable

Teraz należy opuścić edycję pliku, zachowując zmiany. W nano uczynimy to poprzez naciśnięcie sekwencji: CTRL+x', a następnie wciśnięcie "y" lub "t" (w zależności od tego, czy system jest spolszczony) oraz zatwierdźcie dokonane zmiany poprzez <enter>.

Po dokonanych zmianach, należy odświeżyć i przebudować listę serwerów lustrzanych, co uczynimy poprzez wydanie komendy:

sudo pacman-mirrors -g

Kiedy polecenie zakończy pracę, nic już nie stoi na przeszkodzie synchronizacji bazy danych programów oraz aktualizacji systemu do gałęzi niestabilnej. Jednym poleceniem konsolowym, uczynisz to wpisując:

sudo pacman -Syyu


Tip: Korzystając z repozytoriów testowych, może zechciałbyś zostać testerem oprogramowania używanego przez Manjaro. Prześlij nam wszelkie informacje o napotkanych problemach, czy usterkach programów, korzystając z feedback form.

Powrót do repozytoriów stabilnych

Podobnie, jak w przypadku udostępnienia repozytoriów testowych, istnieją dwa sposoby na powrót do repozytoriów stabilnych.

Sposób pierwszy - zalecany

Ten sposób jest niczym innym, jak skorzystaniem ze znanego już narzędzia pacman-mirrors, tylko, że obecnie wskażemy na repozytoria stabilne. W tym celu należy wydać w konsoli polecenie:

sudo pacman-mirrors -g -b stable

Kiedy zakończy ono swoją pracę, należy wpierw zaktualizować bazę danych dostępnego oprogramowania, co uczynimy w konsoli wydając polecenie:

sudo pacman -Syy

Teraz zaś, możemy przystąpić do przywrócenia używanych programów do wersji zgodnej z istniejącymi w repozytoriach stabilnych. W tym celu konieczne jest wydanie polecenia:

sudo pacman -Suu

Zwracamy uwagę, że w celu uniknięcia potencjalnych konfliktów, konieczne jest użycie przełącznika -Suu, a nie zwyczajowego -Su.

Sposób drugi

Ten sposób jest jakby odwróceniem zmian, jakie dokonaliśmy edytując plik /etc/pacman-mirrors.conf. Otwieramy zatem do edycji ten plik poleceniem:

sudo nano /etc/pacman-mirrors.conf

Odszukujemy linijkę rozpoczynającą się od:

## Branch Pacman should use (stable, testing, unstable)
Branch=unstable

i w miejscu unstable wpisujemy stable, tak by przybrała ona postać:

## Branch Pacman should use (stable, testing, unstable)
Branch=stable 

(znów dla uwidocznienia zmian użyliśmy zielonego koloru.

Po zapisaniu zmian i wyjściu z edycji pliku (dla przypomnienia, w nano jest to sekwencja: CTRL+x, wciśnięcie "y" lub "t" oraz klawisza <enter>, konieczne jest zaktualizowanie i przebudowanie repozytoriów co uczynimy wydając w konsoli polecenie:

sudo pacman-mirrors -g

Po zakończeniu pracy przez program, dokonujemy synchronizacji naszej bazy danych programów z bazą dostępną w repozytorium stabilnym, co uczynimy poprzez wydanie komendy:


sudo pacman -Syy

Teraz już możemy przystąpić do przywrócenia programów w wersjach z repozytorium stabilnego, co dokonamy wydając w konsoli polecenie:

sudo pacman -Suu

Ponownie przypominamy o potrzebie użycia przełącznika -Suu, zamiast -Su w celu uniknięcia konfliktów, jakie mogą się pojawić.