Manjaro Translations:Pamac/24/fa

Translations:Pamac/24/fa

From Manjaro
  • Remove unrequired dependencies: حذف وابستگی های غیر ضروری - این وابستگی‌هایی را که دیگر توسط هیچ بسته‌ای مورد‌نیاز نیستند حذف می‌کند.
  • Check available disk space: فضای موجود دیسک را بررسی کنید - قبل از بارگیری و نصب بسته ها، بررسی می کند تا مطمئن شود فضای دیسک کافی در دسترس دارید.
  • Maximum parallel downloads: حداکثر بارگیری‌های موازی - تعداد بارگیری‌های همزمان مجاز.
  • Enable downgrade: فعال کردن کاهش نسخه - این امکان را به بسته‌ها می‌دهد تا به نسخه پایین‌تر ارتقا یابند. این در هنگام تعویض شاخه‌ها مهم است.
  • Check for updates: بررسی به‌روزرسانی‌ها - غیرفعال کردن این مورد، پَمَک را از جستجوی به‌روزرسانی‌ها باز می‌دارد. در بیشتر موارد، غیرفعال کردن این مورد در توزیعی مانند مانجارو، که به‌روزرسانی‌ها به‌صورت انتشار غلطان منتشر می‌شوند، ایده بدی است.
  • Ignore updates for: نادیده گرفتن به‌روزرسانی‌ها - این فهرستی از بسته‌هایی است که نمی‌خواهید به‌روزرسانی شوند. این عمل ذاتاً خطرناک است و فقط باید توسط کاربران پیشرفته استفاده شود.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.